august 24, 2023

Sunnmøre regionråd deltok 22. august på Vegforum Rv15 sitt møte om RV15, Strynefjellet.  
Møtet fann stad i Loen. Til stades var ei rekke sentrale organisasjonar, kommunar og fagfolk.

Ny riksveg 15 med arm til Geiranger ligg no inne i portefølja til Statens Vegvesen, og det er svært viktig at dette no blir verande i Stortingsmeldinga til neste Nasjonal Transportplan (NTP).

Statens Vegvesen la på møtet fram oppdatert status for ulike prosjekt for strekninga Rv15 Måløy-Otta, og Gode Vegar la fram sine oversikter over kva som er gjort til no.

I debatten på møtet var det semje om at ein skal jobbe for å få planleggingsmidlar inn på komande statsbudsjett. Dette må til for å kome i posisjon på komande NTP som blir lagt fram våren 2024.

På bildet nedanfor: Deltakarane på møtet.

Vegforum Rv15 22.08.23