Tidligere Samarbeidsprosjekter

Energi og klima


Energieffektiviseringsprosjektet i regi av Sunnmøre regionråd skal hjelpe kommunane med å realisere vedtak og rullere eksisterande energi og klimaplanar i tråd med Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning

Oppvekst


Visjon for arbeidet:
Saman bygger vi kompetanse for framtida

Mål for arbeidet:
Å skape trygge, inkluderande og stimulerande, oppvekst- og læringsmiljø som gir livsmestring.

Helse


"Samhandling på sunnmøre" ble satt i gang i samband med samhandlingsreforma i slutten av 2009.