desember 6, 2022

Sunnmøre Regionråd (SR) skal bidra til at kommunane på Sunnmøre jobbar saman for å styrke regionen sin attraktivitet og konkurransekraft.

På representantskapsmøtet 2. desember 2022 vedtok SR ein verksemdplan for 2023. Verksemdplanen er kopla til SR sin strategi, og innheld prioriterte område for politisk merksemd og aksjon i 2023. Prioriterte område er m.a. samferdsel, helse, utdanning, kraftutbygging, næringsliv og berekraft.

Planen byggjer på innspel frå kommunane, administrasjonen og styret. Leiaren av representantskapet har bidrege til å forme verksemdplanen i sluttfasen.  

Verksemdplanen tydeleggjer SR si rolle som politisk råd. Gjennom politisk samarbeid i rådet skal
kommunane og regionen få auka politisk gjennomslagskraft når det gjeld å påverke styresmaktene.

Bilde Knut Erik Engh presenterer forslag til verksemdplan 2023
Leiar av representantskapet Knut Erik Engh legg fram forslaget til verksemdplan 2023 for representantskapet