november 10, 2022

Sunnmøre Regionråd er engasjert i arbeidet med Strynefjellsvegen med arm til Geiranger, og deltok seinast 8. november på møte i Vegforum Rv. 15.

Regionrådet har delteke på fleire møter om Rv. 15 dei siste to åra, både på møter i Vegforum Rv. 15 og på møter med stortingsbenkane i gjeldande fylker.

På Rv. 15 er det store utfordringar for tungtransporten med smale og tronge tunellar, der vogntog nesten må stoppe opp for å passere kvarandre. Det trengst nye og betre tunellar som tilfredsstiller dagens trafikk. Samtidig så vert det arbeidd med ny arm/veg til Geiranger.

No skal det avklarast ein del planprosessar slik at alt er klart til å kome vidare med prosjektet.