• Hjem
  • /
  • Nyheter
  • /
  • Derfor bør GIEK/Eksportkreditt flyttes til Ålesund
januar 13, 2021

Sunnmøre Regionråd har tatt opp denne saka i styret og gir vår fulle støtte til leserinnlegget til Maritimt Forum Nordvest og Midt-Norsk Rederiforbund som i dag står på trykk i dykkar avis. Vi støtter fullt ut at å slå saman dei to statlege finansieringsinstitusjonane GIEK og Eksportkreditt vil kunne auke effektiviteten og gjere det enklare for næringslivet. Det er også viktig kvar dette skal lokaliserast. Sunnmøre Regionråd meiner at GIEK og Eksportkreditt må flytte sitt hovedkontor til Ålesund. I Ålesund er det ein verdensleiande havklynge. Maritim, havbruk og fiskerinæringane har saman med NTNU dyktige kompetansemiljø som både kan spele på lag med og rekruttere til nye GIEK og Eksportkreditt. Næringslivet i Møre og Romsdal er den suverent største brukeren av tenestene til både GIEK og Eksportkreditt. Med den store aktiviteten i eksport som er i vårt fylke så er det også eit godt argument for at kontoret bør ligge i Ålesund.

Viser elles til leserinnlegget i si heilheit.

Varaordførar i Ålesund Kommune, Vebjørn Krogsæter kan kontaktast for ytterlege kommentarer. Mob 907 41899.

Mvh
Jan Kåre Aurdal
Dagleg leiar i Sunnmøre Regionråd

Lesarinnlegget:

Derfor bør GIEK/Eksportkreditt flyttes til Ålesund

Å slå sammen de to statlige finansieringsinstitusjonene GIEK og Eksportkreditt vil kunne øke effektiviteten og gjøre det enklere for næringslivet. Men det er også av betydning hvor de er lokalisert.

Fakta: Næringslivet i Møre og Romsdal er den suverent største brukeren av tjenestene til både GIEK og Eksportkreditt. Av det Eksportkreditt lånte ut i 2019, var 50 % produsert i Møre og Romsdal. Av GIEKs garantier i 2019, var nærmere halvparten av prosjektene i Møre og Romsdal. 40 % av norsk eksport (minus olje og gass) kommer fra de tre vestlandsfylkene.

Bekymring: Eksporten fra Norge er kraftig redusert de siste årene. Vi er det landet i OECD som har tapt størst markedsandeler i eksportvolum de siste 20 årene.

Muligheter: Potensialet for vekst i eksport i havnæringene er stort. SINTEF Ocean mener at Norge kan øke verdiskapingen fra havnæringene med 40 % fram til 2050. Skal Norge igjen øke sin eksport, er næringsutvikling i havnæringene avgjørende
Når nå de to statlige kredittinstitusjon¬ene GIEK og Eksportkreditt slås sammen 1. juli, må disse fakta, bekymringer og muligheter være en del av grunnlaget for lokalisering.

Vurderinger vedrørende kreditt og økonomi i GIEK og Eksportkreditt må selvsagt gjøres av kvalifiserte folk. Og det er ikke som Deloitte påstår uten dokumentasjon, at den rette kompetansen bare finnes i Oslo. Det samme argumentet ble brukt mot flyttingen av Sjøfartsdirektoratet og Kystverket til henholdsvis Haugesund og Ålesund i sin tid. I dag mener alle at begge etatene fungerer svært så godt.

I Ålesund er det en verdensledende havklynge. Maritim, havbruk og fiskeri næringene har sammen med NTNU fremragende kompetansemiljøer som både kan spille på lag med og rekruttere til nye GIEK og Eksportkreditt. I tillegg må vi påpeke at kostnadene for ett kontor er mye lavere i Ålesund enn Oslo.

Professor og tidligere statsråd Victor Normann har i en fersk NOU tatt til orde for å desentralisere flere enheter i statlige virksomheter. Han fremhever betydningen av den lokale kompetansen om egne forhold og behov.

Maritimt Forum Nordvest og Midt-Norsk Rederiforening mener at GIEK og Eksportkreditt primært må flytte sitt hovedkontor til Ålesund, sekundært en større avdeling for havnæringene med makt og myndighet til å ta beslutninger. Dette fordi de da vil:

  • få en bredere oversikt og innsikt i de eksportrettede havnæringene
  • komme tettere på den næringsfaglige kompetansen og innovasjonskraften
  • få bedre kontakt med og forståelse for sine kunder
  • få distanse til departement og andre deler av statsadministrasjonen

Alle er påvirket av det miljøet man sitter i og de personene man omgås. Sitter man i ett miljø med gründere, innovatører, eksportører og teknologer på kysten ser verden annerledes ut om man sitter i et Oslo-miljø uten denne kompetansen.

Hvor nye GIEK og Eksportkreditt skal lokaliseres, må bli en politisk avgjørelse. Flere politiske parti har allerede engasjert seg sterkt i debatten. At næringsministeren vil overlate en slik avgjørelse til det nye styret for GIEK og Eksportkreditt, oppleves som en ansvarsfraskrivelse i utakt med egen politikk.

Maritimt Forum Nordvest Midt-Norsk Rederiforening
Styreleder Svein Leon Aure

Styreleder Njaal Sævik