Sunnmøre regionråd oppvekst har i løpet av 2020 gjennomført kompetansekurs i programmering over 40 timar for 70 lærarar frå alle kommunane på nordre Sunnmøre.Samarbeidspartnar for å få gjennomført kompetansekurset har vore NTNU i

Les mer

Styret i Sunnmøre Regionråd er tydelege på at vi har klare forventningar om at Helse Midt følger opp konklusjonane frå den reviderte modellen for ressursfordeling mellom Helseforetaka - Magnussen 2 modellen.Denne modellen fangar

Les mer

Det er sendt ut informasjon til skular og kommunar om leiargruppesatsinga hausten 2020. Hausten 2020 har vi først og fremst fokus på å få i gang samarbeidet i dei ulike nettverka. Derfor er

Les mer

Sunnmøre regionråd har laga ei spørjeundersøking for lærarar og ei for elevar i 6. og 9. klasser om «Heimeskulen» dei har gjennomført denne våren.Ein vil sjå på konsekvensar, utfordringar, resultat, kva kan ein

Les mer

Innbyggarane i dei fleste sunnmørskommunane blir no bedne om å gi innspel til korleis ein kan redusere klimagassutslepp. Det er supert at vi via lokalradioen har fått anledning til informere innbyggarne om dette

Les mer

SR har sendt brev til statsministeren og bedt myndigheitene vurdere kortsiktige tiltak som kan hjelp bedriftene i møbelindustrien på Sunnmøre å overleve korona-krisa. SR viser i brevet til at regjeringa har oppretta ei

Les mer

SR har saman med Romsdal Regionråd (ROR) sendt brev til statsministeren der det vert peika på at vi må få ei auka kriseforståing for maritim næring, og at det hastar med motkonjunkturtiltak.Effekten av

Les mer