Ungdomstrinn i utvikling

Prosjektet er ei nasjonal satsing på ungdomstrinnet som startet i 2013 og skal vare til 2017.

Satsinga har tre sentrale verkemidlar; skolebaserte kompetanseutvikling, lærende nettverkssamlinger og pedagogiske ressursar.

Dette vil seie at alle skular på ungdomstrinnet får støtte til lokalt utviklingsarbeid på eigen skule i samarbeid med høgskule eller universitet.

Skulane på nordre Sunnmøre er med i Pulje 4 i den nasjonale satsinga og skal samarbeide med Høgskulen i Volda i 3tre semester frå hausten 2016.

Målet er å utvikle kvar einskild skule sin kunnskap, haldningar og ferdigheiter når det gjeld læring, undervisning og samarbeid.

Satsinga har eiga nettside på Utdanningsdirektoratet sine eigne heimesider.
 

Emneord: Ungdomstrinn i utvikling