Signering for regionkommunen

Signeringsmøte 180316Intensjonsavtalen knytt til regionkommunealternativet blei i dag signert.

Ålesund, Sula, Giske, Skodje, Sykkylven, Haram, Sandøy, Ørskog, Stordal og Hareid møttes i formiddag på auditorium Åse, på NTNU Ålesund for å signere intensjonsavtalen for en felles regionkommune på Sunnmøre.

Noen av kommunene har inngått flere intensjonsavtaler. Intensjonsavtalen er starten på arbeidet med å omskape flere kommuner til regionkommunen Ålesund. Ei fellesnemnd med representanter fra alle kommunene skal stå for arbeidet.

En endelig avtale blir lagt frem til behandling i hver av kommunene i juni. Før vedtak blir gjort, skal innbyggerne få uttale seg enten gjennom folkeavstemming eller ei innbyggerhøring.

I intensjonsavtalen er de overordnede målene og strategiene for regionkommune Ålesund samlet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har pålagt alle kommuner å utrede hvordan en skal løse spørsmål om demokrati, tjenester, økonomi og samfunnsutvikling.

Demokrati

Den politiske organiseringa i kommunen skal sikre helhetlig planlegging og lokal medvirkning på kommunedelnivå.

Kommunestyret skal være det overordna politiske organet i kommunen. Regionkommune Ålesund skal være organisert etter formannskapsmodellen. Hvert utvalg dekker hvert sitt geografiske område som i utgangspunktet tilsvarer de gamle kommunegrensene, med unntak av Ålesund der det kan bli snakk om flere utvalg.

Utvalgene skal ha vedtaksmyndighet og budsjettansvar på definerte områder som gjelder det geografiske området de representerer. Utvalgene kan selv ta initiativ til saker og være rådgivende for overordna politiske organ. Kommunedelene kan selv etablere ulike ordninger for dialog med innbyggerne, slik som eldreråd, samarbeidsutvalg, osv.

Samfunnsutvikling

Byutvikling og generell tettstedsutvikling skal skje gjennom samarbeid med andre samfunnsaktører og bygge opp under næringsutvikling, verdiskaping og innovasjon.
Regionkommune Ålesund skal sikre ei samordna planlegging for utvikling av både by og omland. Regionen skal bli en attraktiv hverdagsregion for dagens og fremtidens innbyggere.  
De involverte kommunene vil så tidlig som mulig starte arbeidet med en felles planstrategi med mål om å harmonisere dette arbeidet.

Tjenesteutøvelse

Kommunesenteret skal legges til Ålesund. Her skal ordfører, rådmann og andre funksjoner nært knyttet til rådmannen ligge.
Barnehage, SFO, skole, kulturskole, eldreomsorg, legesenter, bibliotek, servicetorg, svømmebasseng og andre basistjenester skal i hovedsak være plasserte som i dag.
Regionkommune Ålesund skal fordele ansvaret for fagmiljø mellom de tidligere kommunesentrene for å samle fagmiljøene, samtidig som alle kommunedelsentrene får viktige kompetansearbeidsplasser og et ansvar som de forvalter for hele kommunen.

Økonomi

Det er et mål at økonomien i regionkommune Ålesund skal være i balanse.
Kommunene skal fra høsten 2016 legge til rette for en felles økonomiplanprosess med blikk mot den nye kommunen. Investeringsprosjekt som allerede er innarbeidet i de tidligere kommunenes økonomiplaner skal prioriteres i regionkommune Ålesunds budsjett- og økonomiplaner. Prinsippet som legges til grunn er at alle kommuner kommer inn i den nye kommunen som de er, og legger i potten det de har.

Her kan du lese hele intensjonsavtalen:

pdfRegionkommunen_Alesund_Signert_intensjonsavtale_180316.pdf

Emneord: Kommunereform

E-post